Az eddigi egyetlen magyar miniszterelnök, aki lemondott a korrupció miatt

Lukacs_Laszlo_comcistyle

Lukács László nevét hallva az ember inkább egy rockénekesre, a Tankcsapda zenekar frontemberére gondol, nem az egyetlen olyan magyar miniszterelnökre, aki időben levonta a politikai következtetéseket.

Lukács László 1850. november 24-én született az erdélyi bányavidéken, Zalatnán. A politikus inkább „technokratának” volt tekinthető, mint pártpolitikusnak, így párttársa, Tisza István árnyékában maradt.

Örmény eredetű családból származott, mely 1760-ban Mária Teréziától nyert nemességet. A gimnázium felsőbb osztályait és a jogot Kolozsváron végezte. Tanuló korában és azután is nagyobb utazásokat tett Nyugat-Európában, az ottani bányaügyeket tanulmányozva. 1874-ben kinevezték rendkívüli tanárnak a győri királyi jogakadémiához, de miután testi ereje a folytonos előadások terhét el nem viselhette, két évi tanársága után, 1876-ban felmentését kérte.

Apjának 1877-ben bekövetkezett halála után Zalatnán átvette a bányaművek vezetését.

Az 1878. évi választások alkalmával a magyarigeni kerület képviselőjévé választotta.

1885-ben már a pénzügyi bizottság tagja lett. 1887 és 1891 között pénzügyminisztériumi tisztviselő 1893 és 1895 januárja között pénzügyminisztériumi államtitkár. 1895. január 15-e és 1905. június 18-a között a pénzügyminiszteri posztot töltötte be.

1909 decemberében jelölték először miniszterelnöknek, a kormányalakítási nehézségek miatt azonban 1910. január 17-én Khuen-Héderváry Károly alakíthatta meg második kormányát. 

1912. április 22-én lett csak miniszterelnök, mandátumát csupán 1913. június 10-ig töltötte be. A kormányfői pozíció mellett belügyminiszter és a király személye körüli miniszter is volt.

Rövid ideig tartó miniszterelnöksége idején zaklatott légkör uralkodott: ekkor, Tisza István házelnöksége alatt történt a képviselőházi obstrukció kíméletlen elfojtása, a véderőtörvény erőszakos megszavazása és a "vérvörös csütörtök".

1912 szeptemberében Désy Zoltán függetlenségi párti képviselő azzal vádolta meg a Nemzeti Munkapártot, hogy lopás útján került hatalomra, Lukácsot pedig „Európa legnagyobb panamistájának” nevezte. A miniszterelnök rágalmazási pert indított Désy ellen, amelynek során kiderült, hogy pénzügyminisztersége idején állami üzletek után mintegy 4,5 millió koronát vett fel a Magyar Banktól, amit az 1910. évi képviselőválasztások költségeinek fedezésére befizetett a Nemzeti Munkapárt kasszájába.

A pénz a Magyar Bankon (ne feledjük, a Magyar Nemzeti Bank csak 1924-ben alakul meg!) keresztül került a pártkasszába, s cserébe meghosszabbíttatta a bank állami szerződéseit.

Szavai nyomán a sajtó is foglalkozni kezdett az üggyel, mire Lukács vádat emeltetett Désy ellen rágalmazásért. A bíróság elítélte Désyt, mondván, a miniszterelnök magának nem szerzett hasznot.

Az Ítélőtábla azonban megsemmisítette az ítéletet, és az újabb eljárás során a vádlott felmentésére került sor. Miután a pert elvesztette, Lukács kormányával együtt lemondott, a kormánypárt vezetését viszont 1918-ig megtartotta.

A trianoni Magyarország első országgyűlési választásán a Munkapárt modernizált programmal Nemzeti Középpárt néven indult, de várakozásaikkal ellentétben mindössze 1,67%-os eredményt értek el, s így a parlamenten kívülre kerültek, tagságuk pedig szétszéledt.

Lukácsot Horthy Mikós kormányzó 1927-ben korábbi érdemei és tevékenysége elismeréséül a parlament felsőházának tagjává nevezte ki, ahol egészen 1932-es haláláig tevékenykedett.

Tóth Árpád, a korszak jeles költője, írója Lukács lemondása idején a Debreceni Nagy Újság munkatársa volt, s megihlették az események:

VISSZHANG AZ ELŐSZOBÁBAN

Lukács készül a nagy audienciára. A Burg fogadótermének az
előszobájában várja, hogy beeresszék. Közben a tükör előtt el
próbálja mondani, hogy mit fog rebegni a felséges úr előtt. Mélyen 
meghajlik a tükör előtt, s izgatottan, drukkolva elkezdi a mondókáját:

Felséges úr! alázattal jelentem,
Hogy a kihallgatáson megjelentem,
Megjelentem ügyemről referálni...

(Itt belekacsint a tükörbe, s ravaszul mormogja az orra alá):

És amit lehet, még kireperálni!
De hol is kezdjem? Alig jutok szóhoz...

(Egy pillanatra elhallgat, s a szoba márványfala ekkor a következő
visszhangot zengi vissza):

A VISSZHANG Sóhoz!

LUKÁCS (megrettenve):
    Felség, akaratának hódolok,
    Elmondom, hogy volt az a sódolog.
    Hát az a Désy... hm... belém kötött,
    Hogy én busás üzleteket kötök!
     (dühösen) Juj, hogy a görcs a nyelvire szaladna!

A VISSZHANG Zalatna!

LUKÁCS (izzad).
    Pardon! igen! hát hol is hagytam el?
    Hát egy napon a Désy szót emel,
    S aszongya ez a goromba legény,
    Aszongya, hogy a Magyar Bank meg én,
    Hogy mink... hm... hm...
    (zavarban) Pardon! Szégyellem mondani...

A VISSZHANG Lemondani!

LUKÁCS (ijedten néz a függönyök mögé, reszketve):
    Igen, Felség, lemondok, mert muszáj,
    Csak még arról szól e szomoru száj,
    Hogy kit ajánlok helyemre utódul!
    (lelkesen) Nagy ember ő! Felé hódolva tódul
    Hej, huj, a mungók drága tábora,
    Övé a záptojások zápora,
    (rikkantva) - az alkotmányt felfüggeszti, huj!

A VISSZHANG Geszti? Pfuj!

LUKÁCS (letörten):
    Úgy hát Felséged engedje meg, pardon.
    Magamra nézve szükségesnek tartom,
    Hogy elmenjek, és hogy Tisza is jöjjön,
    Engedje meg tehát Felség, könyörgöm,
    Hogy elmenjünk, mert nevünk vád fené be...

A VISSZHANG A fenébe!         

Ebben a pillanatban megnyílik az ajtó, s a félig ájult Lukács
betántorog a nagy audienciára.

(1913) 

(A cikk első változata 2017.12.02-án jelent meg.)